آرشیو اطلاعیه های سازمان
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/29
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31(اصلاحیه) 1396/07/29
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه) 1396/07/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/05/31 1396/07/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/07/29
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده) 1396/07/29
توضيحات در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم در سال مالي منتهي به 1397/06/31 حسابرسي شده (به پیوست) 1396/07/29
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/06/31 (شرکت شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار(سهامي عام)) 1396/07/29
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/07/29
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1396/07/29
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده) 1396/07/29
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده) 1396/07/29
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) 1396/07/29
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 96/07/24 (به پیوست) 1396/07/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/07/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/07/29
مشمول اصل 44 - اطلاعات و صورتهای مالی پایان دوره به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 1395/12/30 1396/07/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت خدمات نمايندگي کشتيراني هوپاد دريا) 1396/07/29
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت کشتيراني سفيران پيام دريا) 1396/07/29
توضيحات تکميلي درخصوص پوشش عملکرد 6 ماهه نسبت به پيش بيني عملکرد سال 96 (به پیوست) 1396/07/29

All Right Reserved By Shakhes Saham ©

Powered By Sahra®