آرشیو اطلاعیه های سازمان
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) 1396/09/21
توضيحات شرکت تأمين سرمايه اميد در خصوص تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1397/09/30 (به پیوست) 1396/09/21
صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1396/08/30 (شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا) 1396/09/21
آگهي مزايده سهام ايران خودرو توسط شرکت سرمايه گذاري سمند (به پیوست) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/21
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره 1396/09/21
آگهی ثبت افزایش سرمایه 1396/09/21
مشمول اصل 44 - اطلاعات صورت مالی میان دوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/21
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت صرافي ملت) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت مهندسي و بازرگاني پارس) 1396/09/21
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/09/21
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1396/04/31 (حسابرسی شده) 1396/09/21
تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/08/30(اصلاحیه) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت مجتمع جهان فولاد سيرجان) 1396/09/21
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/08/22 (حسابرسی نشده) 1396/09/21

All Right Reserved By Shakhes Saham ©

Powered By Sahra®